Οι Τεχνικοί Ασφάλειας (T.A.) της εταιρείας μας, με εμπειρία είκοσι και πλέον ετών, προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου, την εφαρμογή καλών πρακτικών εργασίας μέσω της συμβουλευτικής για τη διαμόρφωση ενός άνετου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Με τη συνεχή εκπαίδευση επί των θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και του γνωστικού τους αντικειμένου, είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις σε θέματα της αρμοδιότητάς τους και βοηθούν έμπρακτα την επιχείρηση, σε θέματα:

  • Ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων
  • Πρόληψης εργατικών Ατυχημάτων
  • Συμβουλευτικής στο σχεδιασμό και λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης