Παρέχουμε αποκλειστικά συμβόλαια προληπτικής ή επισκευαστικής συντήρησης, τα οποία καλύπτουν κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα (οικιακό, σε βιομηχανική στέγη ή σε αγρό).

Ο έλεγχος της Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62446-1.

Γιατί απαιτείται η ετήσια συντήρηση της Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης;

 • Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε μια εγκατάσταση είναι εκτεθειμένα στον ήλιο και μπορεί να παρουσιάσουν φθορές λόγω γήρανσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με τον τακτικό έλεγχο επιτυγχάνεται η πρόληψη σφαλμάτων και ατυχημάτων, καθώς και η μεγιστοποίηση της απόδοσης.
 • Τα Φωτοβολταϊκά πλαίσια παρουσιάζουν σταδιακή μείωση της απόδοσης τους με την πάροδο των ετών. Είναι επιβεβλημένος ο τακτικός τους έλεγχος με κατάλληλο εξοπλισμό, για την ύπαρξη PID, hotspots κλπ με σκοπό την επιβεβαίωση της καλής τους απόδοσης ή την αποκατάσταση των βλαβών.
 • Η εγγύηση των inverter απαιτεί να γίνεται προληπτική συντήρηση μια φορά το χρόνο. Ενδεχόμενη βλάβη λόγω πλημμελούς συντήρησης δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.
 • Η ενημέρωση λογισμικού του inverter απαιτείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς καινούργιες εκδόσεις λογισμικού επιλύουν προβλήματα παλαιότερων εκδόσεων και κάνουν πιο αποδοτικό τον inverter στην παραγωγή ενέργειας.
 • Οι αυξομειώσεις των θερμοκρασιών, σε συνδυασμό με την επίδραση των ανεμοπιέσεων, χαλαρώνουν τις συνδέσεις των βάσεων στήριξης, οι οποίες πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
 • Σε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης από ασφαλιστική εταιρεία, η συντήρηση της εγκατάστασης πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς σε πλήρη τεχνική έκθεση.

Προληπτική συντήρηση Φωτοβολταϊκών μονάδων

Κατά την προληπτική συντήρηση πραγματοποιούνται έλεγχοι στα εξής τμήματα της εγκατάστασης:

 1. Καθαρισμός συστήματος ψύξης inverter.
 2. Έλεγχος λογισμικού inverter και αναβάθμισή του.
 3. Έλεγχος συστήματος τηλεμετρίας.
 4. Εξαγωγή δεδομένων παραγωγής και απόδοσης συστήματος.
 5. Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων.
 6. Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων.
 7. Έλεγχος συνδέσεων.
 8. Μέτρηση αντίστασης μονώσεων και πιθανών διαρροών.
 9. Έλεγχος απόδοσης των Φωτοβολταϊκών πλαισίων.
 10. Έλεγχος συνέχειας γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας.
 11. Μέτρηση τιμής γείωσης.
 12. Έλεγχος βάσεων στήριξης για τυχόν οξειδώσεις και χαλαρές συνδέσεις.
 13. Έλεγχος υγρομόνωσης στέγης ή δώματος.

Όλες οι μετρήσεις γίνονται με πιστοποιημένα όργανα μέτρησης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας περί των Φωτοβολταϊκών μονάδων  DIN EN 62446 VDE 0126-23 και Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ELOT HD 384.