Η κύρια μέθοδος μείωσης των θερμικών απωλειών ενός κτιρίου είναι η εφαρμογή μόνωσης.

Με τα κατάλληλα υλικά και τη σωστή εφαρμογή τους από εξειδικευμένα συνεργεία, η μόνωση ελαττώνει σημαντικά τις ενεργειακές απώλειες του κτιρίου και τις δαπάνες των χρηστών σε ψύξη και θέρμανση, εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Επίσης, επιλύονται ζητήματα υγρασίας που εμφανίζονται συχνά στις κατασκευές.

Θερμομόνωση μπορεί να εφαρμοστεί εξωτερικά (δώμα και τοιχοποιία) ή και εσωτερικά (εσωτερικό μέρος εξωτερικής τοιχοποιίας-ανάστροφη μόνωση).

Μελέτη θερμομόνωσης απαιτείται πλέον από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέας οικοδομής.

Η μελέτη θερμομόνωσης ορίζει το σωστό τρόπο μόνωσης ενός κτιρίου, ο οποίος εξαρτάται από τη χρονολογία κατασκευής του κτιρίου, των υλικών και του τρόπου κατασκευής του, των φθορών που ενδεχομένως να έχει και των κλιματικών συνθηκών της περιοχής.