Η εταιρεία μας συνεργάζεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού και σας βοηθάει στη χρηματοδότηση της επένδυσής σας.

Επιπλέον, σε συνεργασία με ασφαλιστικά ιδρύματα σας προτείνουμε ασφαλιστικά συμβόλαια για την κάλυψη και ασφάλιση της επένδυσής σας.