Η εταιρία μας μπορεί να εκδώσει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα για εσάς, κατόπιν αυτοψίας και ελέγχου του κτιρίου ή της εγκατάστασής σας, με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό και λογισμικό, το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (ΠΕΑ) ή το πιστοποιητικό ΔΕΗ – Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ ή ΥΔΑΗΕ).

Το πιστοποιητικό ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία, ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει επίσης συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου αυτού. Διαβάστε περισσότερα για το πιστοποιητικό αυτό…

Σχετικά με το πιστοποιητικό ΥΔΕ, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ. Διαβάστε περισσότερα για το πιστοποιητικό αυτό…